Sign In
Web Creator

​Tower Block


LevelPejabat
​18Pejabat Menteri
Minister’s Office
​17Pejabat Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal) / Pejabat Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Ekonomi) / Setiausaha Tetap (Dasar & Fiskal) / Setiausaha Tetap (Prestasi & Korporat) / Pejabat Pengurusan Strategik
Deputy Minister of Finance and Economy (Fiscal)'s Office / Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)'s Office / Permanent Secretary (Policy & Fiscal)'s Office / Permanent Secretary (Performance and Corporate)'s Office/ Strategic Management Office
​16
Bahagian Belanjawan / Unit Fiscal Forecasting / Lembaga Tawaran Negara
Expenditure Division / Fiscal Forecasting Unit / State Tender Board
​15Pejabat Setiausaha Tetap (Ekonomi) / Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat
Permanent Secretary (Economy)’s Office / Human Resource Development and Corporate Affairs Division
​14Autoriti Monetari Brunei Darussalam
Monetary Authority Brunei Darussalam
​12Agensi Pelaburan Brunei
Brunei Investment Agency
​11Agensi Pelaburan Brunei
Brunei Investment Agency
​10Agensi Pelaburan Brunei
Brunei Investment Agency
​9Agensi Pelaburan Brunei
Brunei Investment Agency
​8Darussalam Assets Sdn Bhd
Darussalam Assets Sdn Bhd
​7Autoriti Monetari Brunei Darussalam
Monetary Authority Brunei Darussalam
​6Bahagian Pelaburan
Investment Division
​5Setiausaha Tetap (Pelaburan) / Darussalam Assets Sdn Bhd
Permanent Secretary (Investment)'s Office / Darussalam Assets Sdn Bhd
​4Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan / Bahagian Hal Ehwal dan Perdagangan Antarabangsa
Research and Development Division / International Trade and Affairs
​3Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam / Bahagian Pemudahcara dan Promosi Perdagangan 
Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation / Trade Facilitation and Promotion
​2Jabatan Perbendaharaan / Bahagian Teknologi Maklumat
Treasury Department / Information Technology Unit
​1
Atrium / Kaunter Penyambut Tetamu dan Sekuriti / Dewan Teater / Peti Tawaran / Bilik-Bilik Mesyuarat / Kafeteria / Lif
Atrium / Reception and Security Counter / Theatre Hall / Tender Box / Meeting Rooms / Cafeteria / Lifts